Αναφορά, ψήφισμα και καταγγελία της κοινότητας Ιερισσού, φορέων και συλλόγων του Δ.Δ. Ιερισσού του δήμου Αριστοτέλη, για την υπό ψήφιση τροπολογία στον κώδικα δήμων και κοινοτήτων που άπτεται του θέματος των κεντρικών υπηρεσιών και αποτελεί ξεκάθαρα φωτογραφική τροπολογία για τον δήμο Αριστοτέλη.

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 9-12-2021
 ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Η Κοινότητα, οι Φορείς και οι Σύλλογοι καθώς και οι δημότες της Ιερισσού και των περί αυτήν χωριών, με δυσάρεστη έκπληξη πληροφορηθήκαμε μία ακόμα μεθόδευση του επικεφαλής του Δήμου Αριστοτέλη, ήτοι του Δημάρχου κ. Στυλιανού Βαλιάνου, σχετική με το θέμα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου μας. Αναφερόμαστε στην υποκίνηση του άνω Δημάρχου και των συν αυτώ αφανώς δρώντων, (κατεχόντων πολιτικά και αυτοδιοικητικά αξιώματα), για τροποποίηση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σε ότι αφορά την εγκατάσταση των Κεντρικών Υπηρεσιών στην έδρα του Δήμου. Οι ως άνω υποκινητές και αιτούμενοι μετ’ επιτάσεως και σπουδής την σχετική τροπολογία, εμφορούμενοι από έναν στείρο τοπικισμό με την κακή έννοια του όρου, φέροντες την γενικότερη νοοτροπία του συνόλου των δημοτών του χωριού τους, της Αρναίας, επιχειρούν να επέμβουν στην κείμενη νομοθεσία, για τον επιπλέον (ευνόητο) λόγο ιδίου οφέλους δηλ. της ψηφοθηρίας.

Παραθέτουμε στη συνέχεια συνοπτικά το ιστορικό της γενέσεως του προβλήματος που ανεφύη στον Δήμο Αριστοτέλη, πριν προχωρήσουμε στον συλλογισμό και τα αιτήματά μας:

Με την υπ’ αρ. 180/19-5-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη, επί Δημαρχίας Χρήστου Πάχτα, Αρναιώτη  ως προς την καταγωγή, ψηφίστηκε ο Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΟΕΥ) με τον οποίο παρά την σαφή διάταξη του νόμου, εξοβελίστηκαν Κεντρικές Υπηρεσίας του δήμου εκτός της νόμιμης έδρας του, της Ιερισσού. Φορείς σύλλογοι και ιδιώτες, έχοντες έννομο συμφέρον, προσέφυγαν ενώπιον των Αρμοδίων Διοικητικών Αρχών και η λύση της διαφοράς που προέκυψε μεταξύ των αντιδίκων μερών δόθηκε εννέα χρόνια αργότερα, με την υπ’ αρ. 1445/2020 απόφαση του ΣτΕ, η οποία σαφώς αποφαίνεται ότι οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Δήμου εδρεύουν στη νόμιμη έδρα του.

Ο νυν Δήμαρχος του δήμου Αριστοτέλη, Στυλιανός Βαλιάνος, Αρναιώτης επίσης, ενώ η άνω απόφαση του ΣτΕ εκδόθηκε περί τις αρχές Νοέμβρη  2020 και ώφειλε να συμμορφωθεί άμεσα, επαναφέροντας τις υπηρεσίες στην έδρα τους, κώφευε για μεγάλο διάστημα. Την 1η Φεβρουαρίου 2021 σε συνάντηση που επιδίωξαν η Κοινότητα, οι σύλλογοι και φορείς μαζί του, αξίωσαν την εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ.  Εκείνος υποσχέθηκε ότι θα προέβαινε στην τροποποίηση του ΟΕΥ και έθεσε χρονοδιάγραμμα δύο το πολύ τριών μηνών από την ημέρα συνάντησης μας, για να τροποποιηθεί και να την φέρει στο Δ.Σ. προς ψήφιση. Κατά τα λεγόμενά του, στα τέλη Απριλίου 2021, ο νέος ΟΕΥ θα έπρεπε να εισαχθεί στο Δ.Σ προς ψήφιση. Έκτοτε καθυστερούσε εσκεμμένα την τροποποίηση, εμπαίζοντας με ψεύτικες υποσχέσεις τους διαμαρτυρόμενους μήνα τον μήνα, αναγκάζοντάς τους πλέον να προσφύγουν στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου τήρησης των αποφάσεων του ΣτΕ. Έτσι υπό την πίεση πειθαρχικών συνεπειών, αναγκάστηκε να φέρει προς ψήφιση τον νέο ΟΕΥ στο Δ.Σ. της 3-12-2021!

Στο κείμενο αυτό λοιπόν του νέου ΟΕΥ, ούτε λίγο ούτε πολύ επαναλαμβάνεται η ίδια παράβαση που διαπράχτηκε επί δημαρχίας Πάχτα και που έφερε το θέμα μέχρι το ΣτΕ. Δηλαδή όχι μόνο δεν διορθώθηκε η παράβαση, εκτοπισμού κεντρικών υπηρεσιών εκτός της έδρας του Δήμου, αλλά η διάρθρωση και οι τροποποιήσεις του νέου κειμένου δημιουργούν επί πλέον ασάφειες  και ελλείψεις μέσα στις οποίες υπάρχει η ευχέρεια ελιγμών και περαιτέρω καταστρατήγησης του νόμου. Ο ΟΕΥ του Πάχτα, που ακυρώθηκε από την 1445/20 του ΣτΕ, είχε τουλάχιστον μια σαφή διατύπωση, όπου ήταν ξεκάθαρη η δομή των υπηρεσιών, τις οποίες προσδιόριζε σε α) υπηρεσίες με έδρα την Ιερισσό, β) υπηρεσίες με έδρα την Αρναία, γ) υπηρεσίες με έδρα την Παναγία.

Ο νέος Ο.Ε.Υ. καταργεί αυτή τη διάκριση, απαριθμεί συλλήβδην τις υπηρεσίες χωρίς να διασαφηνίζει που θα ασκείται η κάθε μία. Εκ του πονηρού, στην αρχή του νέου κειμένου αναφέρεται γενικόλογα και αναληθώς ότι “οι κεντρικές υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην Έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες…”, τις οποίες παραθέτει.

Όταν όμως στη συνέχεια του κειμένου κάνει λόγο για την Πολεοδομία, το βασικότερο τμήμα της Τεχνικής υπηρεσίας, ρητά αναφέρει ότι αυτή έχει έδρα την Αρναία. (Εδώ πρέπει να σημειωθεί, ότι το 90% των οικοδομικών αδειών του Δήμου, εκδίδεται λόγω της γεωγραφικής θέσης τους -παραθαλάσσια μέρη- στην Ιερισσό και τα πέριξ αυτής χωριά). Η αιτιολόγηση που παρατίθεται για το γεγονός αυτό, είναι προσβλητική της νοημοσύνης των δημοτών καθόσον αναφέρει ότι η άνω υπηρεσία στεγάζεται σε χώρο που δεν πληρώνει μίσθωμα! Ωστόσο ούτε στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του δήμου θα πληρώνει μίσθωμα  αν ο Δήμαρχος αξιοποιήσει τα άδεια γραφεία του πρώτου ορόφου που σκόπιμα δεν παραλαμβάνει ως έργο ενώ είναι περατωμένο, καθώς και τον ημιισόγειο μεγάλο άδειο χώρο στο κτίριο του δημαρχείου, που άνετα μπορεί να στεγάσει το αρχείο της Πολεοδομίας.

Είναι σαφές ότι πρόκειται για παράβαση, διότι με βάση τη διατύπωση της απόφασης 1445/20 του ΣτΕ, στο κείμενό της αναφέρεται ρητά : “Από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 6 και του άρθρου 102 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, συνάγεται ότι το κατάστημα όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του δήμου πρέπει να ευρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού που ορίζεται ως έδρα του δήμου”. Συνεπώς με την παραμονή της Πολεοδομίας στην Αρναία, η παράβαση του Πάχτα διαπράττεται και από την τωρινή διοίκηση.

Όσον αφορά την Οικονομική  Υπηρεσία, εκτός του ότι δεν εξειδικεύεται σε ποιό χώρο ασκούνται οι υπηρεσίες των επί μέρους τμημάτων της, αποσιωπάται το γεγονός ότι η έδρα της είναι ουσιαστικά στην Αρναία, εξυπηρετούμενη από οκτώ υπαλλήλους, ενώ στο Δημαρχείο του δήμου Αριστοτέλη υπάρχει βοηθητικά ένα άτομο μόνο, για είσπραξη των τελών. Έτσι  πίσω από την αρχική (πλασματική) διατύπωση, πως δήθεν οι υπηρεσίες είναι εγκαταστημένες στην έδρα του δήμου, κρύβεται το πραγματικό γεγονός ότι και η οικονομική υπηρεσία, στην πράξη, έχει έδρα την Αρναία. Ο νέος ΟΕΥ ψηφίστηκε από τους συμβούλους της συμπολίτευσης ενώ καταψηφίστηκε από όλη την αντιπολίτευση.

Σήμερα με την υποκινούμενη τροπολογία που αξιώνεται από το υπουργείο σας, της οποίας η αιτιολογική έκθεση ουδόλως καλύπτει το αίσθημα περί δικαίου του μέσου λογικού δημότη, ο νυν δήμαρχος ζητά να νομιμοποιήσει τις παραβάσεις και την απειθαρχία του,  αγνοώντας το νομικό πλαίσιο διοίκησης που απεικονίζεται στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αλλά και την απόφαση του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της Χώρας του ΣτΕ.

Κύριε Υπουργέ!  Μετά από όσα εκθέσαμε με πλήρη ειλικρίνεια και αντικειμενικότητα, θα δεχτείτε να περάσει αυτή τροποποίηση που είναι βέβαιο ότι θα εγείρει θύελλα διαμαρτυριών, διχόνοια και νέες δικαστικές διενέξεις; Θα επιθυμούσατε να φαίνεται ότι επί των ημερών σας ως Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δόθηκε αφορμή με φωτογραφικής διάταξης τροπολογία να προκληθούν έριδες και να ενσπαρεί διχόνοια μεταξύ των δημοτών ενός και του αυτού δήμου; Από την πλευρά μας, η Ιερισσός και η ευρύτερη περιφέρειά της που σύγκειται από οκτώ εν συνόλω κοντινά χωριά δεν ζητάμε τίποτα παράτυπο ή παράνομο! Ζητάμε το αυτονόητο την εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας του ΚΔΚ και της απόφασης του ΣτΕ. Οι αξιούντες την εν λόγω τροπολογία, ζητούν το πανελληνίως μοναδικό παράδοξο, την εκτροπή από την υπάρχουσα νομοθεσία για να ικανοποιήσουν τον μη υγιή τοπικιστικό οίστρο τους. Όλες αυτές οι ενέργειες κατατείνουν στον υποβιβασμό την απομείωση και  την αποδυνάμωση της έδρας του δήμου και με απώτερη επιδίωξη (διάθεση εκδηλούμενη και  διαφαινόμενη), την μετάθεση της έδρας του δήμου στην Αρναία με την συγκέντρωση κατά το δυνατόν των περισσοτέρων κεντρικών υπηρεσιών (τύποις και τοις πράγμασι) στο χωριό τους.

Όμως η έδρα του Δήμου, η Ιερισσός, επιλέχθηκε ως τέτοια, γιατί ήταν η κωμόπολη που πληρούσε τα κριτήρια που έτασσε ο νόμος για την επιλογή της ως έδρας του Δήμου. Αλλά και στατιστικά υπερτερεί από πολλές απόψεις, πληθυσμιακή, γεωγραφική, οικονομικής ανάπτυξης και δραστηριοτήτων, οδικής προσβασιμότητας, διακίνησης τουριστών, κεντρικότερης θέσης σε σχέση με τα όρια του δήμου και των λοιπών κοινοτήτων κ.λ.π.

Αντίθετα ο κ. Βαλιάνος ενεργεί από καθαρά  ιδιοτελή κίνητρα διαταράσσοντας την ήδη ταλαιπωρημένη ηρεμία της περιοχής, παρά το γεγονός ότι η «σημαία» και το λογότυπο του ψηφοδελτίου του ήταν «ΟΜΟΝΟΙΑ» Τι ειρωνεία για τους Δημότες του Δήμου του! Αντί να βγει ευθαρσώς και να δηλώσει στους συμπατριώτες του Αρναιώτες:  «κύριοι έχω στα χέρια μου μια απόφαση του ΣτΕ που είμαι υποχρεωμένος να εφαρμόσω, γιατί ερείδεται στον νόμο, άσχετα αν αντίκειται στις τοπικιστικές επιθυμίες μας», ευθυγραμίζεται μαζί τους. Έτσι ενεργώντας με τρόπο παραπειστικό,  από την μία πλευρά φέρνει φανερά τον νέο ΟΕΥ προς ψήφιση, ενώ από τη άλλη,  υπόγεια κινεί την διαδικασία της τροπολογίας.

Ως εκ των άνω κύριε Υπουργέ, επικαλούμαστε το αίσθημά σας περί δικαίου, αιτούμαστε α) την προστασία σας από μελλοντικά σοβαρά προβλήματα στον τόπο μας, που με βεβαιότητα θα προκύψουν αν ψηφιστεί η τροποποίηση, β) την μεσολάβησή σας για την αποτροπή κάθε έκνομης ενέργειας εκ μέρους του επικεφαλής της δημοτικής Αρχής του Δήμου Αριστοτέλη και γ) την ίση αντιμετώπισή μας απέναντι στο καθεστώς που ισχύει πανελλήνια για τους Δήμους της χώρας.

 

Αφού συντάχθηκε η επιστολή αυτή υπογράφεται ως εξής:

 

Η Τοπική Κοινότητα Ιερισσού

Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής

 

Οι Φορείς και Σύλλογοι Αριστοτέλη

1.     ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΙΕΡΙΣΣΟΥ «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

2.     ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 2020

3.     ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»

4.     ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

5.     ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΙΣΣΙΩΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6.     ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ «ΚΑΓΚΕΛΕΥΤΟΣ»

7.     ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ «ΚΛΕΙΓΕΝΗΣ»

8.     ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΚΑΝΘΟΣ» ΙΕΡΙΣΣΟΥ

9.     ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ «ΚΑΡΔΟΣ»

10.  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

11.  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

12.  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΥΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

13.  ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ»

14.  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ

15.  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ‘ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ’

16.  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ

17.  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

18.  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

19.  ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ»

20.  ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΡΟΔΩΝ «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»